Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2018/1971 z dnia 11 grudnia 2018 r.
ustanawiającym Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC)
oraz Agencję Wsparcia BEREC (Urząd BEREC),
zmieniającym rozporządzenie (UE) 2015/2120
oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1211/2009
z dniem 15 maja 2019 r. nastąpi wynikająca ze zmiany przepisów prawa
zmiana Cennika Usług Telekomunikacyjnych
powodująca obniżenie opłat za połączenia międzynarodowe do krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Zmiany dotyczą określenia stawki maksymalnej na poziomie 1 zł (brutto) za minutę połączenia,
przy czym wspomniane modyfikacje dotyczą wyłącznie konsumentów w rozumieniu odrębnych przepisów prawa.

POUCZENIE:

Informujemy jednocześnie, że Abonentom przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy abonenckiej
w związku z brakiem akceptacji ww. zmian, które może być zrealizowane do 15 maja 2019 r.

Z uwagi na to, że wprowadzane zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa –
w przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy abonenckiej powstanie roszczenie Spółdzielni o zwrot ulgi,
o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego na warunkach określonych w umowie.

Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia
na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych według zmienionych warunków.