Tekst jednolity Statutu uwzględniający zmiany dokonane przez ZP
w dniu 22 czerwca 2013 r.

PREAMBUŁA

Spółdzielnia może zrzeszać nieograniczoną liczbę osób, zmieniających w czasie swój skład osobowy i wielkość funduszu udziałowego. Wspólną działalność gospodarczą członków prowadzi w ich interesie, oni też są właścicielami jej majątku. W razie potrzeby i w oparciu o realne możliwości prowadzi także działalność społeczną i oświatową wśród członków na rzecz ich i środowiska.


Dział I
Postanowienia ogólne
§1

 1. Spółdzielnia nosi nazwę Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST, w dalszym ciągu zwana „Spółdzielnią”.
  1 bis. Ponadto Spółdzielnia może posługiwać się w ramach swojej działalności marketingowej, handlowej i usługowej nazwą skróconą, która brzmi: OST.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest Tyczyn, adres siedziby: 36-020 Tyczyn, ul. Kościuszki 8.
 3. Terenem działania jest cały kraj i zagranica, w zakresie działalności wymagającej szczególnych zezwoleń – teren objęty takimi zezwoleniami.
 4. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.
 5. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie unormowań niniejszego Statutu, przepisów Prawa spółdzielczego oraz innych ustaw, które bezpośrednio dotyczą spraw Spółdzielni, a ich treść nie została w Statucie uwzględniona.
 6. Spółdzielnia posiada:
  a. NIP: 813-02-68-515,
  b. REGON: 690014750,
  c. KRS: 0000196446.

§ 2

Celem Spółdzielni jest podniesienie poziomu życia, gospodarowania i funkcjonowania członków poprzez umożliwienie korzystania z wszechstronnych usług telekomunikacyjnych i innych usług z nimi związanych.

§ 3

 1. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest (według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD 2007):
  18.12.Z Pozostałe drukowanie
  18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
  18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  23.32.Z Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny
  23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
  23.62.Z Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
  26.30.Z Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
  43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
  43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
  43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologicznych
  43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
  43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
  43.31.Z Tynkowanie
  43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
  43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
  43.34.Z Malowanie i szklenie
  43,39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych i wykończeniowych
  43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane
  46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
  46.90.Z Sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana
  47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  49.41.Z Transport drogowy towarów
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
  61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej z wyłączeniem telekomunikacji sanitarnej
  61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
  62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
  62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
  63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi ( hosting) i podobna działalność
  63.12.Z Działalność portali internetowych
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  71.11.Z Działalność w zakresie architektury
  71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
  72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
  74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
  77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowanych
  81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
  82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center )
  82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 2. Spółdzielnia współpracuje z innymi spółdzielniami telefonicznymi, Ministerstwem Łączności, Telekomunikacją Polską SA oraz z innymi podmiotami.

§ 4

Zmiany Statutu Spółdzielni wymagają uchwały zebrania przedstawicieli podjętej większością 2/3 głosów.


Dział II
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 5

 1. Członkami Spółdzielni mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne mające zamiar korzystania z usług telekomunikacyjnych.
 2. Osoby fizyczne nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych nie mogą być członkami organów Spółdzielni, a w Zebraniach Grup Członkowskich brać udział wyłącznie przez swoich przedstawicieli ustawowych.
 3. Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji członkowskiej na piśmie, podpisanej przez przystępującego. Deklaracja musi zawierać: imię i nazwisko przystępującego oraz miejsce jego zamieszkania lub nazwę oraz adres siedziby osoby prawnej, wysokość uiszczanego wpisowego, ilość i wartość zadeklarowanych udziałów, określenie wnoszonych wkładów i ich wartości oraz może wskazać osobę, której Spółdzielnia jest zobowiązana po śmierci wypłacić udziały, wtedy prawo z tego tytułu nie należy do spadku. Deklaracja powinna również zawierać terminy uiszczenia wpisowego i wniesienia udziałów oraz wkładów.

§ 6


 1. Członków Spółdzielni przyjmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. Uchwała powinna być podjęta w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji.
 2. Przyjęcie powinno być potwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego upoważnionych przez Zarząd z podaniem daty uchwały o przyjęciu. Obowiązuje to również przy zmianie wysokości zadeklarowanych udziałów.
 3. O uchwale o przyjęciu w poczet członków oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia zainteresowany powinien być zawiadomiony w ciągu 2 tygodni od dnia jej powzięcia. Zawiadomienie o odmowie zawierać powinno pisemne uzasadnienie.
 4. Odwołanie od decyzji odmawiającej przyjęcia wnosi się do Zebrania Przedstawicieli w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwałę w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu.

§7

 1. Członkowi Spółdzielni przysługują następujące prawa:
  1).uczestniczenia we właściwych zebraniach z głosem decydującym i równym innym członkom z zastrzeżeniem § 5 ust.2,
  2).wybierania i bycia wybieranym do organów Spółdzielni (czynne i bierne prawo wyborcze) z zastrzeżeniem dokonanym wyżej,
  3).prawo do czynnego udziału w życiu Spółdzielni, zgłaszania wniosków i żądania od organów Spółdzielni informacji o działalności Spółdzielni, wynikach bieżącej działalności oraz zamierzeniach na przyszłość,
  4). prawo do zwrotu udziałów po ustaniu członkostwa,
  5). prawo do zwrotu udziałów ponadobowiązkowych,
  6). prawo do występowania ze Spółdzielni po złożeniu wypowiedzenia w formie pisemnej,
  7). prawo do przeglądania rejestru Spółdzielni,
  8). prawo do otrzymania na żądanie odpisu obowiązującego Statutu oraz zaznajomienia się z regulaminami wydanymi na podstawie Statutu,
  9). Prawo do wglądu w teksty uchwał organów Spółdzielni, rocznych sprawozdań finansowych, protokołów obrad organów Spółdzielni, protokołów lustracji, umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi,
  10). prawo do uczestniczenia w podziale nadwyżki bilansowej (dywidenda),
  11). prawo do odwoływania się od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym,
  12). prawo do uczestniczenia w posiedzeniach organów Spółdzielni w trakcie rozpatrywania spraw bezpośrednio jego dotyczących,
  13). prawo do dochodzenia swych praw na drodze sądowej,
  14). prawo do zaskarżania do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli z powodu jej niezgodności z prawem lub postanowieniami Statutu,
  15). prawo do tego, aby być we właściwy sposób i w nieprzekraczalnych terminach zawiadomiony o stosownych sprawach związanych z funkcjonowaniem Spółdzielni,
  16). prawo do korzystania ze szczególnych regulacji przepisów podatkowych wobec członków Spółdzielni,
  17). prawo do udziału w majątku Spółdzielni po likwidacji,
  18). Prawo do udziału byłego członka w majątku likwidowanej Spółdzielni, w przypadku, gdy zgodnie z uchwałą ostatniego Zebrania Przedstawicieli pozostały majątek ma być w całości lub w części podzielony między członków, pod warunkiem, że do chwili przejścia albo postawienia Spółdzielni w stan likwidacji nie wypłacono wszystkich udziałów,
  19). prawo do wnoszenia wkładów rzeczowych i pieniężnych,
  20). prawo do korzyści finansowych z tytułu wnoszenia wkładów,
  21). prawo do wnoszenia udziałów ponadobowiązkowych i do korzyści finansowych z tego tytułu,
  22). prawo do korzystania z wszechstronnych usług telekomunikacyjnych świadczonych przez Spółdzielnię,
  23). prawo do korzystania z bezpłatnych połączeń telefonicznych pomiędzy abonentami Spóldzielni, na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą- prawo do korzystania z zastępstwa Spółdzielni w zakresie załatwiania spraw bytowych, handlowych i marketingowych członków,
  24). prawo do korzystania z innych usług Spółdzielni świadczonych i dostępnych członkom na mocy uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  25). prawo do uzyskania pomocy doraźnej lub wsparcia w wypadkach losowych nie dotyczących ryzyka działalności merytorycznej w zakresie ustalonym przez Zebranie Przedstawicieli.
  26). Prawo do korzystania na Zebraniu Przedstawicieli na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta, przy czym osoby te nie są uprawnione do zabierania głosu.
 2. Spółdzielnia może odmówić członkowi na piśmie wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, o czym mowa w ust. 1. pkt 9)., jeżeli naruszyłoby to prawa tych osób lub jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach sprzecznych z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczną szkodę. Członek, któremu odmówiono wglądu może w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu pisemnej odmowy złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów.


§ 8

Członek jest zobowiązany do:

 1. zadeklarowania udziałów członkowskich stosownie do postanowień Statutu i ich wpłacenia w oznaczonym terminie lub wcześniej, na wezwanie właściwego organu Spółdzielni,
 2. uiszczenia wpisowego,
 3. uczestniczenia w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, także po wystąpieniu ze Spółdzielni na zasadach przewidzianych przepisami prawa i niniejszego Statutu,
 4. stosowania się do postanowień Statutu i uchwał organów Spółdzielni,
 5. zaniechania działań niekorzystnych dla Spółdzielni,
 6. pisemnego powiadamiania Spółdzielni o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych w deklaracji członkowskiej,
 7. współpracy ze Spółdzielnią nad doskonaleniem jakości i efektywności jej działania,
 8. dbania o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i o jego zabezpieczenie,
 9. dokonywania terminowych rozliczeń ze Spółdzielnią,
 10. obowiązek świadczenia pracy społecznej na rzecz Spółdzielni w zakresie określonym przez Zebranie Przedstawicieli.

Dział III
Wpisowe, udziały i wkłady
§ 9

 1. Wpisowe osoby fizycznej wynosi 10,00 zł i powinno być uiszczone nie później niż w ciągu 14 dni od chwili doręczenia zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.
 2. Wpisowe osoby prawnej wynosi 1000,00 zł i powinno być uiszczone nie później niż w ciągu 30 dni od chwili doręczania zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków Spółdzielni.

§ 10

 1. Udział podstawowy wynosi 100,00 zł. Osoba fizyczna zobowiązana jest zadeklarować przynajmniej jeden udział, osoba prawna przynajmniej 50 udziałów.
 2. Zadeklarowane udziały płatne są w ratach i terminach określonych przez Zarząd Spółdzielni. Rada Nadzorcza może w szczególnych przypadkach odroczyć wpłatę zadeklarowanych udziałów nie dłużej jednak niż 6 miesięcy.
 3. Udziały ponadobowiązkowe mogą być wnoszone w każdym czasie po uprzednim zadeklarowaniu ich na piśmie. Rada Nadzorcza może określić górną granicę ilości posiadanych udziałów ponadobowiązkowych. W przypadku niewpłacenia zadeklarowanych udziałów Rada Nadzorcza podejmie decyzję o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z rejestru Spółdzielni, w zależności od tego, czy przyczyna niewpłacenia była zawiniona czy niezawiniona. W każdym przypadku członek zostanie wcześniej wezwany pisemnie do dokonania wpłaty w dodatkowym terminie oraz poinformowany o ewentualnych skutkach niewywiązania się z powinności.
  Rada Nadzorcza może również zastosować inne środki jak: zawieszenie prawa korzystania ze świadczeń Spółdzielni lub wyznaczenie obowiązku zadeklarowania w następnym okresie czasu większej ilości udziałów albo też wyznaczenie obowiązku zwrotu kwoty odsetek od kredytu zaciągniętego przez Spółdzielnię w miejsce niewpłaconej kwoty udziałów.
 4. Niewpłacenie w terminie zadeklarowanych udziałów wyklucza możliwość uczestniczenia członka w podziale nadwyżki bilansowej oraz uzyskania innych korzyści finansowych.

§ 11

 1. Członek Spółdzielni nie może żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały obowiązkowe przed ustaniem członkostwa.
 2. Udziały byłego członka wypłacane są na podstawie zatwierdzonego bilansu za ten rok, w którym ustało jego członkostwo w Spółdzielni. Wypłata powinna nastąpić w ratach półrocznych nie później niż po upływie 5 lat od chwili przyjęcia żądania. Spółdzielnia przy wypłacie należności z tytułu udziałów może dokonać potrącenia roszczeń wynikających z jej statutowej działalności bez względu na terminy ich płatności.
 3. Udziały ponadobowiązkowe wypłacane być mogą w czasie trwania członkostwa w sposób i w terminach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, na podstawie zatwierdzonego bilansu za ten rok, w którym zostało zgłoszone żądanie i w czasie nie dłuższym niż 10 lat.

§ 12

Wkłady rzeczowe i pieniężne wnoszone są na własność Spółdzielni. Rada Nadzorcza ustala górną granicę wartości wnoszonych wkładów. Wkłady rzeczowe wycenia się według wartości przedstawionych rachunków i faktur lub w przypadku ich braku na podstawie wyceny rzeczoznawcy.
Żądanie zwrotu wkładów rzeczowych lub ich równowartości można wnosić wyłącznie w wypadku likwidacji lub po ustaniu członkostwa. Zwrot następuje w terminie nie dłuższym niż 5 lat. Zwrotu wkładów pieniężnych można żądać w czasie trwania członkostwa na piśmie, co najmniej 3 miesiące przed końcem roku obrachunkowego.
Również Uchwałą Rady Nadzorczej ustala się wysokość rocznego oprocentowania wkładów i zasady zwrotu wkładów pieniężnych z tym jednak, że wypłata w ratach półrocznych nie może odbywać się w terminie dłuższym niż 3 lata.

Dział IV
Ustanie członkostwa
§ 13

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienie członka,
 2. wykluczenie członka,
 3. wykreślenie członka,
 4. skreślenie członka.

§ 14

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi w miesiącu grudniu każdego roku , które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 1 rok od dnia złożenia wypowiedzenia.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następnym dzień po upływie okresu wypowiedzenia.
 4. Występujący ze Spółdzielni uczestniczy w jej stratach powstałych w tym roku, jak gdyby był nadal jej członkiem. Nie uczestniczy natomiast w stratach powstałych w roku przystąpienia do Spółdzielni.

§ 15

 1. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku:
  1). Jeżeli umyślnie działa na szkodę Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom, w tym również prowadzi konkurencyjną działalność gospodarczą, albo dopuszcza się rażącego niedbalstwa,
  2). Jeżeli uporczywie lub w sposób zawiniony uchyla się od wykonywania obowiązków określonych w Par.8. Statutu, w innych postanowieniach Statutu lub narusza dobre obyczaje.
 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
  1). świadomie szkodzi Spółdzielni lub działa wbrew jej interesom,
  2). poważnie narusza zasady współżycia społecznego,
  3). uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  4). utracił prawa obywatelskie,
  5). uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni,
  6). świadomie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 16

 1. Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.
 2. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
  a). nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziału. z przyczyn niezawinionych, pomimo wyczerpania procedur określonej w §10 ust.3 Statutu,
  b). wyjechał na stałe za granicę,
  c). przebywa na stałe w zakładzie zamkniętym,
  d). w sposób trwały nie korzysta z usług Spółdzielni

§ 17

 1. Wykluczenia lub wykreślenia członka z rejestru dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.
 2. Wykluczenie lub wykreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi na piśmie zawiadomienia o wykreśleniu bądź wykluczeniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi Spółdzielni przysługuje odwołanie do Zebrania Przedstawicieli w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu oraz prawo uczestniczenia w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popieranie.Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem.O terminie Zebrania Przedstawicieli odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

§18

Członka Spółdzielni skreśla z rejestru członków Spółdzielni Zarząd w wypadku jego śmierci ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a gdy chodzi o osobę prawną – ze skutkiem od dnia jej ustania lub wskutek dokonanego przez niego wypowiedzenia.

§19

W razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do Spółdzielni, obowiązany jest on wobec Spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat, tak jak gdyby był nadal członkiem.

Dział V
Postępowanie wewnątrzspółdzielcze i zaskarżenie uchwały do sądu.
§ 20

 1. Od uchwał w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa służy członkowi odwołanie jednoinstancyjne w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Uchwały powinny być doręczane na piśmie w terminach określonych w Ustawie lub Statucie i zawierać pouczenie o prawie odwołania od uchwały. Termin do wniesienia odwołania biegnie od dnia zawiadomienia członka o uchwale w sposób wskazany w niniejszym Statucie.
 2. Od każdej uchwały Zarządu w sprawach pomiędzy członkiem a Spółdzielnią, członek może odwołać się do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o treści uchwały nie później jednak, niż w 3 miesiące od dnia jej podjęcia. Rada Nadzorcza jest zobowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.
 3. Od każdej uchwały Rady Nadzorczej w sprawach pomiędzy członkiem a Spółdzielnią, członek może wnieść odwołanie w trybie postępowania wewnątrzspółdzielczego do Zebrania Przedstawicieli w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia o treści uchwały. Zebranie Przedstawicieli rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu pod warunkiem, że zostało złożone co najmniej na 30 dni przed terminem jego zwołania.
 4. Odwołanie wnosi się na piśmie bezpośrednio do Rady Nadzorczej lub Zebrania Przedstawicieli. Zainteresowani mają prawo uczestniczyć w tej części obrad która ich dotyczy i przedstawić swoje racje. Zarząd zawiadamia członka o terminie posiedzenia właściwego organu na piśmie, co najmniej 7 dni naprzód.
 5. O rozstrzygnięciu w sprawie odwołania właściwy organ zawiadamia zainteresowanego pisemnie w terminie 2 tygodni. Pismo zawierać powinno uzasadnienie rozstrzygnięcia.
 6. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie statutowego terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący się usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.
 7. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.
 8. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
 9. Członek Spółdzielni ma prawo zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej w sprawie o wykreśleniu lub wykluczeniu do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia mu uchwały z uzasadnieniem. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Zebranie Przedstawicieli, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.
  10.Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
  1). Bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Zebrania Przedstawicieli,
  2). Bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  3). Prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Zgromadzenia Przedstawicieli .
  11.Uchwała Zebrania Przedstawicieli sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu z powództwa zarządu lub członka o uchylenie uchwały. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Zebrania Przedstawicieli bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.
 10. Powództwo o uchylenie uchwały Zebrania Przedstawicieli powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Zebrania Przedstawicieli, jeżeli zaś powództwo wnosi członek – przedstawiciel nieobecny na Zebraniu Przedstawicieli na skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Zebrania. Jeśli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie.

Dział VI
Organy Spółdzielni
Rozdział I. Zasady ogólne
§21

 1. Organami Spółdzielni są:
  1). Zebranie Przedstawicieli,
  2). Rada Nadzorcza,
  3). Zarząd,
  4). Zebrania Grup Członkowskich.
 2. Wybory do organów, o których mowa w ust.1, pkt 1, 2 i 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
 3. Do organów Spółdzielni wchodzą zgłoszeni kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę oddanych głosów.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów przy wyborach do organów Spółdzielni i przy podejmowaniu innych uchwał przez organy Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz przewidziane w nim regulaminy tych organów.

Rozdział II. Zebranie Przedstawicieli
§22

 1. Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Spółdzielni.
 2. Zebranie Przedstawicieli składa się z przedstawicieli wybranych przez Zebrania Grup Członkowskich. Liczba przedstawicieli nie może być mniejsza od 40 osób.
 3. Mandat przedstawiciela jest ważny przez okres 5 lat.
 4. Ilość przedstawicieli do wyboru przez poszczególne Zebrania Grup Członkowskich określa uchwała Rady Nadzorczej, proporcjonalnie do liczby członków Spółdzielni i przy zachowaniu zasady, że każde zebranie Grupy Członków wybiera co najmniej jednego przedstawiciela.
 5. Przedstawicielem może być tylko członek Spółdzielni posiadający udział członkowski. Przedstawiciel może brać udział w Zebraniu Przedstawicieli tylko osobiście z prawem jednego głosu. W Zebraniu Przedstawicieli mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej. Osoby prawne uczestniczą w Zebraniu Przedstawicieli poprzez swoich pełnomocników.
 6. Uchwały Walnego Zgromadzenie obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

§23

 1. Do właściwości Zebrania Przedstawicieli należą:
  1). uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej, społecznej i kulturalnej,
  2). rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom Zarządu z możliwością odwołania tych, którym nie udzieliło absolutorium,
  3). rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
  4). podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
  5). podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
  6). oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  7). podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
  8). podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału oraz likwidacji Spółdzielni,
  9). rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,
  10). uchwalanie zmian Statutu,
  11). podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni za związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
  12). wybór i odwoływanie członków Rady w drodze tajnego głosowania,
  13). uchwalanie regulaminu Zebrania Przedstawicieli,
  14). wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 2. W zakresie właściwości określonych w ust. 1 pkt.6 Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę upoważniającą Zarząd do nabywania i zbywania akcji spółek akcyjnych do określonej wysokości oraz upoważnić Radę Nadzorczą do podejmowania decyzji o przystępowaniu do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych z innymi operatorami sieci telekomunikacyjnej.

§24

 1. Zebranie Przedstawicieli zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku, w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.
 2. Ponadto Zebranie Przedstawicieli powinno być zwołane przez Zarząd na żądanie Rady lub 1/3 przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli oraz Zebrań Grup Członkowskich obejmujących co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków Spółdzielni. Wniosek wyrażający takie żądanie powinien być złożony na piśmie z podaniem celu.
 3. W przypadkach wskazanych w ust.2 Zebranie Przedstawicieli powinno się odbyć najpóźniej w ciągu czterech tygodni od daty żądania. Porządek obrad powinien zawierać sprawy zgłoszone przez żądających zwołania.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Zarząd powinien zawiadomić w sposób przyjęty w Spółdzielni wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem, a przedstawicieli i pełnomocników osób prawnych listami poleconymi. W tym terminie zawiadamia się także związek rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz Krajową Radę Spółdzielczą.
 2. Uprawnieni do żądania zwołania Zebrania Przedstawicieli mogą żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, w terminie do 10 dni przed Zebraniem Przedstawicieli.
 3. O zamieszczeniu dodatkowych spraw w porządku obrad Zarząd powinien zawiadomić członków i osoby wskazane w ust. 1 co najmniej na 5 dni przed odbyciem Zebrania Przedstawicieli.
 4. Zebranie Przedstawicieli należycie zwołane jest zdolne do podjęcia uchwał wiążących wszystkich członków Spółdzielni przy obecności co najmniej połowy wybranych przedstawicieli i pełnomocników osób prawnych. Uchwały mogą być podejmowane jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 5. Zebranie Przedstawicieli może zwykłą większością głosów zmienić kolejność porządku obrad nie może jednak uzupełnić porządku obrad innymi sprawami.

§ 26

 1. Zebranie Przedstawicieli otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca i zarządza wybór przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i dwóch asesorów. Stanowią oni prezydium, które kieruje obradami Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zebranie Przedstawicieli podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym bierze się pod uwagę głosy za i przeciw uchwale.
 3. Kwalifikowaną większością głosów podejmowane są uchwały w sprawach:
  a). zmiany Statutu – 2/3 głosów,
  b). przejście Spółdzielni w stan likwidacji – 3/4 głosów,
  c). przywrócenia działalności Spółdzielni postawionej w stan likwidacji – 3/4 głosów,
  d). podziału Spółdzielni, łączenie się Spółdzielni – 2/3 głosów,
  e). odwołanie członka Rady przed upływem kadencji – 2/3 głosów.
 4. Członek Spółdzielni lub Zarząd mogą zaskarżyć do Sądu w trybie i terminie określonym w ustawie uchwałę Zebrania Przedstawicieli z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub Statutu.
 5. Uchwałę Zebrania Przedstawicieli dotyczącą wykluczenia lub wykreślenia może zaskarżyć do Sądu tylko członek wykluczony lub wykreślony.

§ 27

skreślony

§ 28

 1. Z obrad Zebrania Przedstawicieli sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący Zebrania i jego sekretarz.
 2. Protokoły przechowuje Zarząd Spółdzielni przez okres co najmniej 10 lat, jeżeli przepisy w sprawie przechowywania akt nie przewidują dłuższego terminu.

Rozdział III. Rada Nadzorcza
§ 29

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 11 członków wybranych przez Zebranie Przedstawicieli na okres 5 lat.
 3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, na którą został on wybrany. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1). odwołania większością 2/3 głosów przez Zebranie Przedstawicieli,
  2). zrzeczenia się mandatu,
  3). ustanie członkostwa w Spółdzielni.
 4. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli dokonuje się wyborów uzupełniających.

§ 30

 1. Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.
 2. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1). uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,
  2). nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
  a). badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
  b). dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
  c). przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
  3). podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4). podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  5). podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do niektórych organizacji gospodarczych na podstawie ogólnej uchwały Zebrania Przedstawicieli,
  6). zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni oraz jej zmian,
  7). rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  8). składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  9). podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  10). nadzór nad realizacją uchwał Zebrania Przedstawicieli,
  11). uchwalanie regulaminu obrad Rady Nadzorczej,
  12). wybór członka Zarządu i zawarcie z nim umowy o pracę,
  13). określenie zasad tworzenia Zebrań Grup Członkowskich i ustalenie liczby przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli do wyboru przez Zebranie Grupy Członkowskiej,
  14). podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania członków Spółdzielni.

§ 31

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium Rady Nadzorczej w skład, którego wchodzą:
  Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz, Przewodniczący komisji rewizyjnej.
 2. Zadaniem Prezydium Rady Nadzorczej jest organizowanie pracy Rady.
 3. Rada Nadzorcza powołuje ze swego grona komisję rewizyjną oraz może powołać inne komisje problemowe.
 4. Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres działania, tryb obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 32

 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności – Zastępca przewodniczącego co najmniej raz na 3 miesiące.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje przewodniczący Zebrania Przedstawicieli bezpośrednio po dokonaniu wyboru, w celu ukonstytuowania się Rady Nadzorczej.
 3. Posiedzenie Rady Nadzorczej musi być zwołane również na wniosek 1/3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie 4 tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

Rozdział IV. Zarząd
§ 33

 1. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd podejmuje decyzje nie zastrzeżone w Ustawie lub Statucie dla innych organów.
 3. Zarząd jest jednoosobowy i stanowi go Prezes Zarządu powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.
 4. Zebranie Przedstawicieli może w każdej chwili odwołać Prezesa Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium.
 5. Z członkiem Zarządu zatrudnionym w Spółdzielni Rada nawiązuje stosunek pracy.
 6. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy. W razie odwołania członka Zarządu zatrudnionego w Spółdzielni na podstawie powołania, prawo odwołania go ze stanowiska pracy przysługuje Radzie Nadzorczej.

§ 34

 1. Prezes Spółdzielni jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy i w zakresie stosunków pracy jest uprawniony do jednoosobowego dokonywania czynności prawnych.
 2. skreślony.
 3. skreślony.

§ 35

 1. Oświadczenia woli za Spółdzielnię składa Prezes Zarządu lub dwaj pełnomocnicy.
 2. Oświadczenia, o których mowa w ust.1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia skierowane do Spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie Prezesowi Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 36

Wnioski członków Spółdzielni skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie załatwiania wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego na piśmie.

§ 37

Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności Radzie Nadzorczej i Zebraniu Przedstawicieli.

Rozdział IV. Zebrania Grup Członkowskich
§ 38

 1. Zebrania Grup Członkowskich są statutowym organem Spółdzielni na określonym przez Radę terenie, właściwym ze względu na zamieszkanie członków lub zatrudnienie w Spółdzielni, umożliwiającym zebranie wszystkich członków oraz jego sprawny przebieg.
 2. Zebrania Grup Członkowskich są zwoływane przez Zarząd raz w roku przed Zebraniem Przedstawicieli.
 3. O czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Grup Członkowskich Zarząd obowiązany jest zawiadomić członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.
 4. Każdy członek może uczestniczyć tylko w jednym zebraniu członków i przysługuje mu jeden głos.

§ 39

 1. Do uprawnień Zebrań Grup Członkowskich należy:
  1). wybieranie i odwoływanie przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli,
  2). rozpatrywanie spraw, które maja być przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli, i zgłaszanie swoich wniosków w tych sprawach,
  3). rozpatrywanie okresowych sprawozdań Rady i Zarządu,
  4). wyrażanie swojej opinii i zgłaszanie do właściwych organów Spółdzielni wniosków w sprawach Spółdzielni, a zwłaszcza we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy.
 2. Wnioski Zebrań Grup Członkowskich podlegają ewidencji w rejestrze wniosków prowadzonych przez Zarząd.
 3. Zarząd wspólnie z Radą obowiązany jest rozpatrzyć wnioski uchwalone przez Zebranie Grup Członkowskich w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia zebrań.
 4. Z obrad Zebrań Grup Członkowskich sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz zebrania.
 5. Zebrania Grup Członkowskich mogą podejmować uchwały zwykłą większością głosów przy obecności 10% uprawnionych w pierwszym terminie wyborów oraz w drugim bez względu na ilość obecnych członków.

Rozdział VI. Przepisy wspólne dla organów Spółdzielni
§ 39. bis

 1. Te same osoby nie mogą być członkami Rady i Zarządu. W razie konieczności Rada może wyznaczyć jednego ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu.
 2. Członek Zarządu, Rady i likwidator odpowiadają osobiście za szkody, które poniosła Spółdzielnia z powodu dokonanych przez niego czynności lub zaniechania sprzecznymi z prawem lub postanowieniami statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.
 3. W przypadku, gdy członek Zarządu lub Rady złamie zakaz konkurencji najbliższe Zebranie Przedstawicieli odwoła go z pełnionej funkcji bez potrzeby dowiedzenia szkody lub działania zawinionego. Dotyczy to także uczestnictwa jako wspólnika lub członka władz w podmiotach gospodarczych prowadzących konkurencyjną działalność. Jeżeli w takiej sprawie Rada podejmie uchwałę o zawieszeniu jej członka w pełnieniu czynności – Zebranie Przedstawicieli rozstrzygnie o uchyleniu zawieszenia bądź odwołania w terminie nie przekraczającym 6 miesięcy od dnia zawieszenia.
 4. Członkowie Zarządu i Rady nie biorą udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.

Dział VII
Gospodarka Spółdzielni
§ 40

 1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego zapewniając członkom świadczenia usług po korzystnych cenach oraz ich uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 3. Spółdzielnia odpowiada za swe zobowiązania całym majątkiem.

§ 41

 1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze własne:
  1). Spółdzielnia tworzy:
  a). Fundusz udziałowy – powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały z podziału nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określanych w odrębnych przepisach.
  b). Fundusz zasobowy – powstający z wpłat przez członków wpisowego, części nadwyżki bilansowej, kwot przedawnionych roszczeń z tytułu wypłaty udziałów, udziału w nadwyżce bilansowej oraz z tytułu wkładów albo ich równowartości lub innych źródeł określonych w oddzielnych przepisach.
  c). Fundusz świadczeń socjalnych – powstający na mocy odrębnych przepisów zgodnie ze wskazanym tam przeznaczeniem.
  2). Ponadto Spółdzielnia może tworzyć :
  a). Fundusz rotacyjny – powstający z odpisów dokonywanych od kwot należności członków za świadczone usługi w wysokości 10%, na czas określony tj. 6 lat, przeznaczony na samofinansowanie Spółdzielni. Po upływie tego czasu kwoty wypłacane są członkowi wraz z należnymi odsetkami, których wysokość określa w każdym roku Rada Nadzorcza.
  b). Fundusz rozwoju – powstający z części nadwyżki bilansowej i przeznaczony na finansowanie inwestycji.
  c). Fundusz nagród – powstający z części nadwyżki bilansowej i pozostający w dyspozycji Rady Nadzorczej, przeznaczony dla członków i pracowników przyczyniających się szczególnie do rozwoju Spółdzielni.
  d). Fundusz gwarancyjny – powstający z części nadwyżki bilansowej i przeznaczony na pokrycie ewentualnej straty powstałej w wyniku rozliczeń Spółdzielni z członkami.
 2. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w ust. 1 określa regulamin funduszy uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli.

§ 42

Zysk Spółdzielni po pomniejszeniu o podatek dochodowy i inne obciążenia obowiązkowe wynikające z odrębnych przepisów ustawowych stanowi nadwyżkę bilansową.

§ 43

 1. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli.
 2. Co najmniej 10% nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszu zasobowego.
 3. Co najmniej 50% pozostałej kwoty nadwyżki przeznacza się na zwiększenie funduszy własnych Spółdzielni.
 4. Pozostałe kwoty przeznacza się na wypłaty dla członków uwzględniając wysokość wniesionych udziałów oraz roczny obrót ze Spółdzielnią lub na zwiększenie wysokości udziałów członkowskich
 5. Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przypadające członkowi z tytułu podzłu nadwyżki bilansowej zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.
 6. W podziale nadwyżki bilansowej między członków uwzględnia się byłych członków (ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów tj. tych którzy przestali być członkami Spółdzielni w danym roku rozrachunkowym.

§ 44

Działalność Spółdzielni jest finansowana ze środków własnych, które mogą być uzupełnione kredytami bankowymi i innymi środkami finansowymi.

§ 45

Wkłady pieniężne i niepieniężne mogą być oprocentowane w wysokości określonej corocznie uchwałą Rady Nadzorczej. Oprocentowanie wkładów pieniężnych stanowi koszt uzyskania przychodu.

§ 46

Rozliczenia członków ze Spółdzielnią z tytułu świadczonych usług odbywają się w skali półrocza na podstawie ich faktycznych kosztów.

§ 47

Spółdzielnia prowadzi rachunkowość na zasadach określonych odrębnymi przepisami, a ponadto w celu sprawnego kierowania Spółdzielnią prowadzi rachunkowość zarządczą.

§ 48

 1. Straty bilansowe Spółdzielni pokrywa się z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z innych funduszy wg następującej kolejności:
  1). z funduszu gwarancyjnego,
  2). z funduszu rozwoju,
  3). z funduszu świadczeń socjalnych i funduszu nagród,
  4). z funduszu rotacyjnego,
  5). z funduszu udziałowego.
 2. Jeżeli fundusze własne nie wystarczają na pokrycie strat, Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę zobowiązującą członków do wcześniejszego wpłacenia udziałów niż to przewiduje Statut.

§ 49

 1. Spółdzielnia ustala samodzielnie wysokość środków na wynagrodzenia w ramach posiadanych możliwości finansowych stosowanie do potrzeb swojej działalności, a także określa regulamin wynagrodzenia stosując przepisy Kodeksu Pracy oraz przepisy o wynagrodzeniach.
 2. Wynagrodzenie zatrudnionym członkom Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
 3. Wynagrodzenia pozostałym pracownikom ustala Prezes Zarządu w ramach obowiązującego Regulaminu Wynagrodzeń.

Dział VIII
Lustracja
§ 50

 1. Spółdzielnia poddawana jest lustracji przynajmniej co 3 lata.
 2. Lustracja może być przeprowadzona na żądanie Zebrania Przedstawicieli, Rady Nadzorczej lub 1/5 członków Spółdzielni.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej uprawnieni są do uczestniczenia w lustracji.
 4. Zarząd przedstawia protokoły lustracji oraz informację o realizacji wniosków polustracyjnych Zebraniu Przedstawicieli a na żądanie członka obowiązany jest udostępnić mu protokół, wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji do wglądu. Wnioski z przeprowadzonej lustracji powinny być przedstawione przez Radę najbliższemu Zebraniu Przedstawicieli.

Dział IX
Łączenie się Spółdzielni, podział, likwidacja i upadłość
§ 51

 1. Spółdzielnia może w każdym razie połączyć się z inną Spółdzielnią na podstawie uchwał walnych zgromadzeń (zebrań przedstawicieli) łączących się Spółdzielni powziętych większością 2/3 głosów lub podzielić się na podstawie uchwały Zebrania Przedstawicieli, podjętej tą samą większością głosów, w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa Spółdzielnia.
 2. “Postępowanie w przedmiocie wykonania uchwały Zebrania Przedstawicieli odnośnie połączenia się i podziału Spółdzielni prowadzone będzie zgodnie z wymogami ustawy Prawo spółdzielcze”.

§ 52

 1. “Roszczenia byłego członka (jego spadkobiercy lub następcy prawnego) do części funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni są zaspokajane w postępowaniu likwidacyjnym jako wskazane w art. 125 § 1 pkt.4 Prawa spółdzielczego – inne należności”.
 2. Na zaspokojenie tych roszczeń przeznacza się do 1/10 funduszu zasobowego i innego majątku Spółdzielni pozostałego po wcześniejszym zaspokojeniu przewidzianych prawem należności, przy czym udział w tym majątku byłego członka nie może przekroczyć połowy wysokości kwoty udziału wymaganego przez statut w dniu postawienia Spółdzielni w stan likwidacji.
 3. Wypłaty dokonywane są w kwotach proporcjonalnych do czasu trwania członkostwa byłego członka, ilości udziałów i wielkości obrotów ze Spółdzielnią.

§ 53

 1. Spółdzielnia zostanie postawiona w stan upadłości uchwałą Zebrania Przedstawicieli w razie jej niewypłacalności tj. jeżeli wartość jej zobowiązań przekracza wartość aktywów, a nie istnieje możliwość wskazania sposobu zmiany sytuacji.
 2. W przypadku niewypłacalności Spółdzielni, Zebranie Przedstawicieli może podjąć uchwałę o jej dalszym istnieniu tylko wtedy, jeżeli wskaże środki umożliwiające jej wyjście ze stanu niewypłacalności.
 3. Do postępowania upadłościowego oprócz przepisów ustawy Prawo spółdzielcze stosuje się również przepisy Prawa upadłościowego.

Dział X
Przepisy końcowe
§ 54

 1. Przepisy niniejszego Statutu odnoszące się do organów Spółdzielni maja zastosowanie po upływie kadencji obecnie funkcjonujących organów.
 2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy zawarte w ustawie – Prawo Spółdzielcze.
 3. Niniejszy Statut został uchwalony w dniu 21 grudnia 1994 roku na Zebraniu Przedstawicieli Okręgowej Spółdzielni Telefonicznej w Tyczynie, z późniejszymi zmianami.

§ 55

 1. Zmiany Statutu w treści: Dział I Par. 3 Ust. 1, dokonane zostały na podst. Uchwały Nr 9/2003 Zebrania Przedstawicieli z dnia 28.06.2003.
 2. Zmiany Statutu w treści: Dział I Par. 3 Ust. 1 Dodany pkt 6, dokonane zostały na podst. Uchwały Nr 9/2004 Zebrania Przedstawicieli z dnia 26.06.2004.
 3. Zmiany Statutu w treści: Dział I Par. 1 Ust. 1 i 2, dokonane zostały na podst. Uchwały Nr 9/2006 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.06.2006.
 4. Zmiany Statutu w zakresie: zmiany treści Par.1., Par.3., Par.5.ust.3., Par.7. dodana numeracja pkt, 1-25, zmiana ust.1. pkt 9,18 i 23, dodanie pkt 26, dodanie ust.2., Par. 8. dodana numeracja pkt. 1-10, zmiana treści Par. 17. ust.1. i ust.2., Par.18., zmiana tytułu Działu V., zmiana Par.20. ust. 7. i 8., dodanie ust. od 9. do 12., dodanie Par. 22. Ust. 6., skreślenie Par. 27., pominięcie Par. 30.ust.2. pkt 11, sprostowanie oznaczenia Rozdziału V. w Dziale VI., dodanie Rozdziału VI. w Dziale VI. i w nim Par. 39. bis, zmiana Par.50. ust.4., dodanie Par.55. – dokonane zostały na podstawie Uchwały Nr 9/2009 Zebrania Przedstawicieli z dnia 20 czerwca 2009 r.
 5. Tekst jednolity Statutu został przyjęty Uchwałą Zebrania Przedstawicieli Nr 10/2009 z dnia 20 czerwca 2009