RODO - Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) pragniemy poinformować że:

Administrator danych osobowych :

Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST 36-020 Tyczyn, ul Kościuszki 8 zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000196446 , REGON 690014750, NIP 813-02-68-515,  zwana dalej OST. Z OST można się kontaktować poprzez adres email  pocztaatostnet.pl lub pisemnie na adres siedziby .

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować pod adresem email : iodatostnet.pl . Z inspektorem ochrony danych można się kontaktowaćwe wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Podstawa i cel przetwarzania

1.      Przy zawieraniu umowy/wypełnianiu formularzy możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe.

Są to m.in.:
  - nazwisko i imiona,
  - miejsce i data urodzenia,
  - adres miejsca zamieszkania oraz adres korespondencyjny,
  - numer kontaktowy oraz adres e-mail,
  - numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
  - nazwa, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku cudzoziemca - numeru paszportu lub karty pobytu,

2.      Podczas korzystania z naszych usług możemy pozyskiwać dodatkowo inne informacje, takie jak np.: dane transmisyjne, czyli dane o sposobie korzystania z naszych usług.

3.      Powyższe dane są nam niezbędne do:
  a.     zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:
    - utrzymania poprawności działania usług,
    - zapewnienia jakości sieci,
    - przepustowości połączeń, usuwania awarii.
  Bez tych danych nie moglibyśmy świadczyć Państwu naszych usług.

  b.    realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust 1 c RODO) :
    - wystawienia i przechowywania faktur
    - rozpatrywania reklamacji.
    - zapewnienia bezpieczeństwa sieci
    - przechowywania informacji o połączeniach i logowaniach

  c.      Realizacji prawnie uzasadnionych interesów OST (art. 6 ust. 1f RODO), np. w celu:
    - ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż wierzytelności, zawiadamianie właściwych organów) ,
    - odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
    - wsparcie obsługi,
    - tworzenie analiz, zestawień na nasze wewnętrzne potrzeby (m.in. raportowanie),
    - przygotowanie propozycji ofert i rozwiązań dostępnych w OST,
    - blokowanie korzystania z usług ze względu na zaległości finansowe.

Dane te przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

  d.      Możemy również przetwarzać Państwa dane w innych celach, jeśli udzieliliście Państwo odrębnej zgody na takie przetwarzanie – na przykład zgody na działania marketingowe (art. 6 ust. 1 a RODO).
  Dzięki zgodom marketingowym, w zależności od Państwa decyzji, możemy na przykład:
    - prezentować reklamy OST i firm z nami współpracujących. 
    - tworzyć zestawienia, analizy, statystyki tego, jak korzystają Państwo z funkcjonalności, usług naszych i firm z nami współpracujących. Informacje te będziemy łączyć z informacjami o innych naszych Klientach tak, aby budować anonimowe bazy informacji.
  Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Przekazywanie Państwa danych osobowych:

przekażemy dane odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią prawną podstawę.
  - organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji),
  - partnerom działającym na nasze zlecenie (np. partnerom wspierającym świadczenie Państwu usług),
  - innym administratorom (np. Poczcie Polskiej, firmie kurierskiej dostarczającemu Państwu umowę, faktury,
 

Państwa prawa, dotyczące przetwarzania danych:

Zakres z tych praw oraz sytuacje w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa.
  a.    prawo do sprostowania danych,
  b.    prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych,
  c.    prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  d.    prawo dostępu do danych,
  e.    prawo do przenoszenia danych.
  f.     prawo do sprzeciwu :

mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych:

  -    na potrzeby marketingu bezpośredniego. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tym celu.
  -    w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  g.     prawo do wycofania zgody

mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.

 

Kontakt z OST w sprawie realizacji Państwa praw dotyczących danych osobowych może odbywać się następującymi drogami :
- wysyłając mail na adres rodoatostnet.pl
- wysyłając na adres korespondencyjny: Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST , ul. Kościuszki 8 36-020 Tyczyn
 

Mają Państwo również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.