Zmiana warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych.

Spółdzielnia Telekomunikacyjna OST

z siedzibą w Tyczynie

ul. Kościuszki 8

36-020 Tyczyn

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 21 grudnia 2020 r. nastąpi zmiana warunków umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Niniejsza modyfikacja umowy wynika z konieczności dostosowania postanowień umownych do nowych przepisów, tj. przepisów ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

Wypełniając obowiązek ustawowy określony w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2014.243 j.t.) wskazujemy, iż w treści umowy wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 3;
  • Abonent, najpóźniej w dniu wejścia w życie zmiany treści Umowy, Regulaminu lub Cennika, wskazanym w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 2, może złożyć Dostawcy Usług oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji tych zmian. Brak  oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji podwyższenia cen w Cenniku, bądź też oświadczenia o braku akceptacji zmian Umowy lub Regulaminu w trybie z ust. 1 i 2, Umowa ulega rozwiązaniu w dniu wprowadzenia zmian Cennika, Umowy lub Regulaminu.
    
 • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 10;
  • Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy przez Dostawcę Usług wymaga wskazania ważnej przyczyny. W przypadku gdy umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta na czas określony uległa automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, po okresie jej obowiązywania, Abonentowi przysługuje prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia usług telekomunikacyjnych objętych Umową. W przypadku gdy Dostawca umożliwia zawarcie umowy w formie dokumentowej, rozwiązanie Umowy, wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy przez Abonenta może nastąpić również w formie dokumentowej (np. poprzez wiadomość mail ze stosownym oświadczeniem). Dostawca Usług potwierdza Abonentowi, na trwałym nośniku, przyjęcie oświadczenia, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia, wskazując nazwę usługi będącej przedmiotem wypowiedzenia, dzień otrzymania wypowiedzenia i dzień rozwiązania Umowy.
    
 • zmieniono treść postanowienia § 4 ust. 13;
  • Umowa Abonencka zawarta na czas określony po upływie terminu obowiązywania ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży oświadczenia woli o braku chęci przedłużenia Umowy w terminie do 30 dni przed upływem terminu obowiązywania tej Umowy. Z chwilą przedłużenia Umowy na czas nieokreślony Abonent zobowiązany będzie do uiszczania opłat abonamentowych zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia Umowy. Zmiana Cennika, w trakcie obowiązywania Umowy, rodzi skutki wskazane w Regulaminie. Przed automatycznym przedłużeniem Umowy, Dostawca Usług informuje abonenta w sposób jasny i zrozumiały na trwałym nośniku, w terminie nie później niż 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, o automatycznym przedłużeniu umowy, sposobach jej rozwiązania, a także najkorzystniejszych oferowanych przez siebie pakietach taryfowych.

 

Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny ani zakres oferowanych przez nas usług.

 

Jednocześnie wskazujemy, iż zgodnie z art. 60a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2014.243 j.t.) w przypadku braku akceptacji proponowanych zmian przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia umowy, przy czym konieczny będzie w takim przypadku zwrot przyznanej Państwu ulgi. Powyższe uprawnienie mogą Państwo zrealizować do dnia wejścia w życie ww. zmian, tj. do dnia 21 grudnia 2020 r. poprzez przesłanie na adres Dostawcy oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.