Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA
PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ TELEKOMUNIKACYJNĄ OST
USŁUG DOSTĘPU xDSL DO INTERNETU

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi dostępu do sieci Internet świadczone są przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną OST w zakresie i na warunkach określonych w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) oraz w "Regulaminie świadczenia przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną OST usług dostępu DSL do Internetu", zwanym dalej Regulaminem.
 2. Niniejszy regulamin określa wzajemne obowiązki pomiędzy Spółdzielnią Telekomunikacyjną OST a Abonentami korzystającymi ze świadczonych usług internetowych.
 3. Abonentem nazywana jest osoba fizyczna lub prawna, która podpisała umowę na korzystanie z usług internetowych świadczonych przez Spółdzielnię Telekomunikacyjną OST.
 4. Przez usługi internetowe rozumiane są usługi internetowe wewnątrz sieci Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST oraz na jej stykach z siecią Internet.

 

 

II. WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG INTERNETOWYCH

 

 1. OST zapewnia poufność informacji o świadczonych na rzecz klientów usługach oraz ich treści.
 2. Osobom trzecim udziela się informacji o przyjętych do wykonania lub wykonanych usługach tylko w przypadkach przewidzianych prawem.
 3. Osoby, korzystające z usług internetowych mogą udzielić pełnomocnictwa innym osobom do wykonania w ich imieniu oznaczonych czynności w zakresie korzystania z abonamentu.
 4. OST zobowiązana jest do zachowania poufności danych, zgromadzonych o jej abonentach, które abonenci podają w umowie i wszelkich innych formularzach nieprzeznaczonych do publicznej wiadomości.
 5. Abonent jest zobowiązany do zgłaszania wszelkich zmian odnośnie danych, niezbędnych do wystawienia faktur za wykonywane na jego rzecz usługi.
 6. W ramach obsługi serwisowej OST zapewnia Abonentowi:

1) Wykonanie instalacji zakończenia sieci i jego uruchomienie.

2) Sprawność sieci na odcinku od zakończenia u Abonenta do styku sieci z siecią innych podmiotów.

3) Pomoc techniczną związaną ze świadczeniem usług po zgłoszeniu przez Abonenta.

4) Usługi telekomunikacyjne z zachowaniem wskaźników jakości określonych przepisami prawa oraz w zakresie istniejących możliwości technicznych. Informacje o możliwościach technicznych świadczenia usług udostępniane są w siedzibie OST.

 

 

III. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH xDSL

 

A. Zawarcie umowy

 

 1. Wniosek o zawarcie umowy o korzystanie z usług internetowych abonent składa na formularzu, w którym określa on zakres świadczonych na jego rzecz usług.
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje zawarcie umowy na korzystanie z usług internetowych.

 

 

 

 

B. Postanowienia ogólne umowy

 

 1. Usługa świadczona na podstawie umowy o korzystanie z dostępu DSL do Internetu, wykonywana jest na rzecz osoby, która zawarła w formie pisemnej umowę o korzystanie z abonamentu.
 2. Zainstalowany modem DSL przechodzi na własność Abonenta po zapłaceniu opłaty instalacyjnej i jest objęty 12-miesięczną gwarancją.
 3. Umowa o korzystanie z dostępu DSL do Internetu zobowiązuje:
  • OST - do stałego świadczenia usług internetowych w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
  • Abonenta - do przestrzegania postanowień Regulaminu i uiszczania opłat za usługi wykonywane na jego rzecz, wg obowiązujących cenników OST.

Umowa o korzystanie z dostępu DSL do Internetu może być zawarta na czas określony lub na czas nieokreślony, nie krótszy jednak niż jeden miesiąc.

 1. Instalacja urządzeń abonenckich, stanowiących zakończenie łącza (modemy), nabytych przez abonenta oraz niezbędnego oprogramowania jest wykonywana przez abonenta we własnym zakresie.
 2. Abonent powinien korzystać z abonamentu w sposób niepowodujący zakłóceń w działaniu sieci internetowej.
 3. Węzły internetowe OST są czynne przez 24 godziny na dobę, zastrzegamy sobie jednak możliwość krótkich przerw ze względu na czynności związane z obsługą systemu.
 4. OST nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu strat, jakie może ponieść Abonent na skutek niewłaściwego działania sieci Internet oraz urządzeń do niej przyłączonych.
 5. OST nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn wyższych (klęski żywiołowe itp.).
 6. OST nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt komputerowy należący do Abonenta, jego usprawnienia sprzętowe, jeśli takich dokonał sam lub osoba działająca na jego zlecenie.
 7. OST nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zasobów znajdujących się w terminalu Abonenta, w tym jakichkolwiek plików i wszelkich danych, do którego mogło dojść podczas konfigurowania połączenia terminala abonenckiego do sieci.
 8. OST nie ponosi odpowiedzialności za zmiany regulaminów oraz cenników operatorów administrujących domenami internetowymi zakupionymi przez Abonentów.
 9. OST zastrzega sobie możliwość zmiany cen z zachowaniem miesięcznego terminu wyprzedzenia.
 10. Wysokość opłat oraz zakres usług dla danej kategorii abonamentu jest podana w Cenniku Usług.
 11. Zmiana cen usług nie stanowi zmiany warunków umowy.

 

 

C. Zawieszenie usługi

 

Jeżeli Umowa była zawarta na czas nieokreślony, OST może wyrazić zgodę na zawieszenie świadczenia usługi na podstawie pisemnego wniosku Abonenta.

Powyższe zawieszenie następuje na czas określony przez Abonenta lub nieokreślony, wyrażony w miesiącach kalendarzowych, nie krótszy jednak niż jeden miesiąc.

Zawieszenie następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po zgłoszeniu wniosku. Za odwieszenie usługi pobierana jest opłata określona w Cenniku.

 

 

D. Rozwiązanie umowy

 

 1. Umowa o korzystanie z dostępu DSL do Internetu może być rozwiązana przez abonenta w każdym czasie z miesięcznym wypowiedzeniem, przez złożenie wypowiedzenia w formie pisemnej.
 2. OST może ograniczyć lub zawiesić świadczenie usług internetowych w przypadkach:
 1. jeżeli abonent pozostaje w opóźnieniu z płatnością należności za wykonanie usług przez okres dłuższy niż jeden okres rozliczeniowy,
 2. w przypadkach naruszenia Regulaminu.
  Poprzez naruszenie Regulaminu rozumie się:
  a) podłączenie do sieci większej liczby terminali niż ilość wskazana w umowie,
  b) stosowanie nielegalnego oprogramowania,
  c) działania powodujące przerwanie poprawnej pracy, zawieszanie lub blokowanie urządzeń innych użytkowników sieci Internet,
  d) umieszczanie w sieci Internet niezgodnych z prawem informacji, danych bądź oprogramowania lub treści naruszających prawa osób trzecich,
  e) działanie mające na celu przechwytywanie danych czy ingerowanie w urządzenia innych użytkowników sieci Internet,
  f) Wszelkie działania powodujące zakłócenia w pracy sieci Internet bądź urządzeń innych użytkowników.
 1. Umowa o korzystanie z dostępu DSL do Internetu może być jednostronnie rozwiązana przez OST z abonentem, któremu wcześniej ograniczyła lub zawiesiła świadczenie usług internetowych, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu abonenta do:
 1. zapłaty należności w terminie 15 dni, w przypadku zwłoki w płatności za usługi internetowe,
 2. usunięcia przyczyn zawieszenia lub ograniczenia świadczenia usług, w przypadkach, o których mowa w pkt 2 ppkt 2.

4. Umowa o korzystanie z dostępu DSL do Internetu może być rozwiązana przez OST z przyczyn technicznych z miesięcznym wypowiedzeniem.

 

E. Kary umowne

 

1. Za każdy dzień przerwy w świadczeniu Usługi abonentowi przysługuje prawo do żądania kary umownej w wysokości 1/30 średniej opłaty abonamentowej za Usługę.

2. Kara umowna nie przysługuje, jeżeli w okresie rozliczeniowym łączny czas przerw był krótszy od 36 godzin.

3. Niezależnie od o kary umownej, za każdy dzień, w którym nastąpiła przerwa w świadczeniu Usługi trwająca dłużej niż 24 godziny, abonentowi przysługuje zwrot 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za Usługę.

 

 

 

IV. UISZCZANIE OPŁAT I ROZLICZENIA

 

 1. Abonent jest zobowiązany (o ile umowa nie mówi inaczej) do uiszczenia opłat za:
 • korzystanie z abonamentu,
 • pozostałe usługi,
 1. Opłaty, wymienione w pkt.1 uiszczane są przez abonenta na podstawie rachunków, wystawianych przez OST.
 2. W razie niemożności korzystania z sieci Internet przez abonenta z winy OST przez okres dłuższy niż jednorazowo 24 godziny, opłatę abonamentową obniża się o 1/30 miesięcznej stawki za każdy dzień przerwy w korzystaniu z abonamentu.
 3. Czas trwania usterki, uniemożliwiającej korzystanie z sieci Internet, jest liczony od momentu zgłoszenia przez Abonenta, w Biurze Napraw OST.
 4. Abonent powinien zapewnić dostęp do miejsca awarii, chyba że miała ona miejsce poza ich lokalem lub miejscem kontrolowanym przez abonenta
 5. Rachunki płatne są w terminie określonym w rachunku. Należność za rachunek można uregulować:
  • w Biurach Obsługi Klienta OST,
  • w placówkach pocztowych,
  • przelewem bankowym.

 

 

V. REKLAMACJE

 

1. Reklamacja powinna zawierać:

1)  imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby użytkownika, zwanego dalej "reklamującym";

2)  określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu;

3)  przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4)  przydzielony reklamującemu numer, którego dotyczy reklamacja, i adres miejsca zakończenia sieci;

5) datę złożenia wniosku o zawarcie umowy - w przypadku reklamacji odnośnie niedotrzymania z winy OST wyznaczonego terminu zawarcia umowy o świadczenie usługi

6) datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usługi telekomunikacyjnej - w przypadku reklamacjiodnośnie niedotrzymania z winy OST usług określonego w umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych terminu rozpoczęcia świadczenia tych usług

7)  wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności - w przypadku, gdy reklamujący żąda ich wypłaty;

8)  numer konta bankowego lub adres właściwy do wypłaty odszkodowania lub innej należności albo wniosek o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności - w przypadku, o którym mowa w pkt 7;

9)  podpis reklamującego - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

2. W przypadku gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1-6, 8 lub 9, upoważniona osoba reprezentująca OST przyjmująca reklamację jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania reklamującego o konieczności jej uzupełnienia.

3. W przypadku gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 pkt 1-6, 8 lub 9, jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację, o ile uzna, że jest to konieczne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

4. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 7, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona.

5. Reklamacja może być złożona w każdej jednostce obsługującej użytkowników OST.

6. Reklamacja może być złożona pisemnie, telefonicznie lub ustnie do protokołu sporządzonego przez jednostkę, o której mowa w ust. 5, a także przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.

7. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie lub ustnie do protokołu w jednostce, o której mowa w ust. 5, upoważniona osoba reprezentująca dostawcę usług przyjmująca reklamację jest obowiązana niezwłocznie potwierdzić jej przyjęcie w formie pisemnej.

8. W przypadku złożenia reklamacji pisemnie, telefonicznie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, dostawca usług jest obowiązany w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji do potwierdzenia jej przyjęcia w formie pisemnej z podaniem nazwy, adresu oraz numeru telefonu jednostki dostawcy usług rozpatrującej reklamację.

9. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

10. Reklamacja może być złożona w terminie 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi telekomunikacyjnej, lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana lub miała być wykonana, lub od dnia doręczenia faktury zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia usługi telekomunikacyjnej.

11. Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 10, pozostawia się bez rozpoznania, o czym jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację niezwłocznie powiadamia reklamującego.

12. Jednostka dostawcy usług rozpatrująca reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację.

13. W sprawch reklamacji stosuje się przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 roku w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226 z 2004 roku, poz. 2291).

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2007 roku.